• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Studentenleven > Organisatie van het Vlaamse studentenleven

Organisatie van het Vlaamse studentenleven

Aalst

In 1989 richtte Luc Havaux het SHOA (Studenten Hoger Onderwijs Aalst) op als koepel voor de toenmalige zeven hogeschoolclubs in het Aalsterse. Later sloot Caepa Vestigia (een club van Aalsterse studenten aan de EHSAL) zich hier nog bij aan. In het academiejaar 1994-1995 werden er contacten gelegd tussen SHOA-praeses Peter Vijverman (1992-1997) en nationaal Verbondspraeses Janklaas Gillis. Dit resulteerde in de toetreding van SHOA tot de nationale KVHV-koepel onder de naam SHOA-KVHV Aalst in juli 1995. In 2013 werd er een autonome KVHV-afdeling afgericht, terwijl de koepel werd omgevormd tot het Seniorenkonvent Aalst (SK). De politieke KVHV-afdeling hield het echter geen jaar vol. In 2019 werd een volgend poging gewaagd.

Antwerpen en omgeving

De drie onderdelen van de Universiteit Antwerpen hadden elk hun eigen koepel: het Antwerps Studentenkorps (ASK, Universitair Centrum Antwerpen), Unifac (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen) en Stuwer (Universitaire Instelling Antwerpen). Zij overkoepelden de respectievelijk studentenclubs (in dit geval meestal faculteitskringen) aan hun universiteit. In 2001 fusioneerden ASK en Stuwer tot ASK-Stuwer.

Verder bestond er nog Magister Institutia (1996-1999) als koepel voor de clubs van de katholieke normaalschoolstudenten (Pulhof, Abnormalia en Regentimi). Van 1975 tot 1995 bestond de Club van de A1 als overkoepeling voor een groot aantal hogeschoolclubs, maar die is intussen verdwenen. In 2000 werd het Convent van de Antwerpse Studentenclubs (CASC) opgericht als overleg- en communicatieplatform in een poging om het studentenleven nieuw leven in te blazen. Deze overkoepeling verdween opnieuw rond 2010. Dat geeft dat ASK-Stuwer op dit moment de clubs van de campussen Middelheim en Drei Eiken van de Universiteit Antwerpen overkoepelt en Unifac de clubs van de campus Stad van de Universiteit Antwerpen. Ook heeft elk van de hogescholen een eigen lokale overkoepeling van studentenclubs (de Karel de Grotehogeschool al sinds 2002, de andere hogescholen sinds 2005)

Het KVHV van Antwerpen (1973-2002, heropgericht in 2006) heeft nooit de bedoeling gehad een koepel te vormen en is sinds zijn oprichting in 1973 altijd een politieke vereniging geweest. Van 1978 tot 1997 organiseerde het wel het Antwerps Studentenzangfeest. Dit zangfeest werd van 2003 tot rond 2009 opnieuw georganiseerd door Studiant en later door CASC.

Ook rond 1995 ontstond het initiatief van Studiant in Antwerpen. Door het gebrek aan een koepelorganisatie was er nood aan een uitwisselingsorgaan van o.m. kalenders en contactadressen. Later groeide Studiant uit tot een soort dienstenorganisatie voor studentenverenigingen uit heel Vlaanderen.

Brussel en omgeving

Ooit was het Katholiek Studentencorps Brussel (KSC) de koepel van alle katholieke studenten in het Brusselse. Het werd in 1944 opgericht uit de studentenclub Bezem Lovania Brussel en had acht conventen. Hiervan bestaan nu enkel nog Bezem Brussel (jongensclub), het Sint-Goedeleconvent (meisjes) en het Oud-KSC (oudledenwerking) en deze functioneren als een regionale club voor Brusselse studenten in Leuven.

De werking van het KSC werd in 1975 vervangen door die van KVHV Brussel, dat eerst werd opgericht aan de toenmalige Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius (nu KU Brussel). Dat Verbond verdween verschillende malen (1977-1982 en 1984-1990), maar de werking werd uiteindelijk wel uitgebreid naar de EHSAL, Vlekho en het Hoger Instituut Sint-Imelda (1990) en in 2001 ook naar de Irishogeschool. KVHV Brussel wou de koepel zijn voor alle katholieke hogeronderwijsinstellingen in Brussel. De KU Brussel had sinds 1996 een eigen Seniorenkonvent, dat de vijf faculteitskringen overkoepelde. Sinds 2004 heette deze koepel Kuba en sinds 2005 was de werking van de meeste faculteitskringen behalve Economica geïntegreerd in die van de koepel. Economica verdween in 2008 en Kuba is sindsdien een gewone faculteitskring. Intussen fusioneerden alle katholieke hogeronderwijsinstellingen (behalve de kunsthogescholen) in 2007 tot de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). KVHV Brussel werd de studentenkoepel van deze nieuwe instelling en later van de Odiseecampussen in Brussel en Dilbeek.

De VUB-koepel Brussels Studentengenootschap (BSG) ontstond uit de enige Vlaamse studentenvereniging aan de oude ULB, het genootschap 'Geen taal, geen vrijheid', dat al in 1856 werd opgericht. Het overkoepelt nu zowel de faculteitskringen als de regionale kringen aan de VUB. De Regionale Kringen hadden tussen 1992 en 2007 ook een eigen overkoepelend bestuur.

De clubs van de Erasmushogeschool, de Koninklijke Militaire School en een paar caféclubs zijn sinds 1978 verenigd in het Brussels Seniorenkonvent (BSK).

Diepenbeek / Hasselt / Genk

In 1985 werd in Hasselt het Limburgs Overkoepelend Studentenorgaan (LOSO), ook bekend als Ambiorix, opgericht. In het begin overkoepelde dit de studentenverenigingen uit Hasselt (geen clubs, behalve SCAF [Studentenclub Ad Fundum]), vanaf 1989 ook de studentenverenigingen uit Diepenbeek. Het LOSO organiseert de jaarlijkse uitstap naar de Proms in Antwerpen en het Limburgs Studentenzangfeest (sinds 1993). Later sloten ook verenigingen uit Genk, zoals Mater Nursica (2003) en Mediac (2005), zich aan bij het LOSO. De Genkse verenigingen waren tegen het eind van het decennium echter verdwenen. Op het einde van het academiejaar 2010-11 werd het LOSO gesplitst in een Hasseltse Praesesraad (HPR) en de Praesesraad Diepenbeek (PRD). De Hasseltse Praesesraad vormde vanaf mei 2016 samen met de Genkse verenigingen Ingeniosa en Vita een nieuwe studentenkoepel Ambiorix.

Sinds de oprichting van het LUC in 1973 bestond daar ook een Studentencoördinatiecommissie (S.Co.Co.). In het begin was dit enkel het officieel contactorgaan tussen universiteit en studenten en had het weinig uitstaans met de studentenverenigingen (faculteitskringen). S.Co.Co. organiseerde culturele en sportevenementen, waaronder de Luciade. Halfweg jaren '90 wierp ze zich op als overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen, eerst van het LUC, later van de hele Diepenbeekse campus (1998). Vanaf 2002 was S.Co.Co. terug enkel de overkoepeling voor LUC en tUL en 2004 werd ze opgedoekt en vervangen door een Studentenraad.

De clubs in Diepenbeek (jongens- en meisjesclubs) werden sinds 1990 overkoepeld door het Diepenbeeks Hoogstudentenverbond (DHSV). Het DHSV besliste of clubs erkend werden of niet. De werking was meestal vrij beperkt en de laatste jaren werd er zelfs geen bestuur meer gekozen. In 2002 kwam er een nieuwe studentenkoepel voor alle clubs in Hasselt en Diepenbeek, het Diepenbeeks-Hasselts Seniorenkonvent (DHSK). Alle op dat moment bestaande clubs waren er lid van. In 2004 ging dit ter ziele en het werd in 2005 vervangen door een nieuw Seniorenkonvent.

In 1988-1989 en in 1995 waren er ook nog pogingen om een KVHV-afdeling op te richten. Het was echter niet de bedoeling hier een koepel van te maken. De afdeling zou enkel een politiek-studentikoze werking hebben. De tweede poging lukte bijna, ware het niet dat bij de wissel van het academiejaar de meeste mensen verdwenen uit het Diepenbeekse studentenleven.

Gent

In Gent zijn er ook verschillende koepels. De faculteitskringen van de Universiteit Gent worden overkoepeld door het Fakulteitenkonvent dat in 1941 werd opgericht. Het Seniorenkonvent Ghendt (SK) werd in 1934 naar Leuvens voorbeeld opgericht door Rik Wyckmans en overkoepelde de regionale clubs en de hogeschoolclubs (die geen lid konden worden van het Fakulteitenkonvent). Ook het KVHV was hierin vertegenwoordigd (tot 1976). Vanaf de jaren '80 werden ook caféclubs hierin opgenomen. Tot 1994 gaf het SK Ghendt zijn eigen studentencodex uit, die nu is overgenomen door het KVHV. In het SK Ghendt zitten zowel jongens- en meisjesclubs als gemengde clubs. In 2005 werd de structuur aangepast door de oprichting van vier provinciale gilden (Limburg volgde in 2006) en voor de andere clubs een classificatie tot hogeschoolclub en caféclub. De hogeschoolclubs die hoorden tot geacademiseerde richtingen stapten in 2013 over naar het FK. Het Homekonvent overkoepelt de clubs van de studentenhomes en het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) de politieke verenigingen. Speciale comités van de grote conventen organiseren de jaarlijkse massacantus en Gravensteenfeesten. Een aantal hogeschoolkringen aan de Hogeschool Gent en de Arteveldehogeschool die niet aangesloten waren bij het SK Ghendt richtten in oktober 2010 het Hogescholenkonvent Gent (HOK/HKG) op, maar de werking hiervan viel stil tegen 2012.

Het KVHV van Gent is altijd een politieke vereniging geweest en heeft veel ups en downs gekend. Het bestond in de perioden 1923-1932, 1939-1940, 1944-1966, 1968-1977, 1984-1988 en sinds 1991. In 1997 werd onder Verbondspraeses Jan Schenkel gestart met een eigen overkoepeling, het Gents Studentenkorps (GSK), dat een aantal caféclubs, regionale clubs en hogeschoolclubs omvatte. Tom Laloo was hiervan de eerste voorzitter (princeps). In 2003 werden een aantal oude regionale oude SK-clubs heropgericht en ingedeeld in vijf gilden (zoals in het Leuvense SK). In 2004 werden KVHV en GSK formeel gescheiden. De gildewerking stond op een laag pitje en er waren maximaal een achttal regionale clubs actief. Nadat de caféclubs verdwenen en de laatste hogeschoolclub (Pihonia) de koepel verliet, doekten de vier overblijvende regionale clubs het GSK in 2008 op.

Aan de Vlaamse Hogeschool (1916-1918) overkoepelde het Gents Studentencorps (GSC) 'Hou ende Trou' naar Nederlands model een sociëteit en ook een aantal regionale gilden.

Kempen

In 1957 werd in Geel Atomos opgericht, als studentenclub-overkoepeling aan het toenmalige Hoger Instituut der Kempen. Naast Atomos als club is er ook een Verbondswerking. Later overkoepelde Atomos alle studentenverenigingen (faculteitskringen) aan de Geelse campus van de Katholieke Hogeschool Kempen. In 1996 werd Cervus Aureus opgericht als koepel voor de vier bestaande Turnhoutse hogeschoolclubs: Bovis Grafica, Sepulcrum, Taboe en Vetur. Zij was de opvolger van de Turnhoutse afdeling van de ter ziele gegane Club van de A1 (zie ook Antwerpen). Ook deze koepel verdween na een paar jaar. In 2010 ging Atomos over tot de overkoepeling van de studentenverenigingen aan de campussen van de Katholieke Hogeschool Kempen in Turnhout, Lier en Vorselaar. Tegenwoordig is het de koepel van alle studentenvereniging aan de Hogeschool Thomas More Kempen.

Leuven

In Leuven zijn er ook verschillende koepels. Ten eerste is er het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, opgericht door de vijf gouwgilden in 1902 als Vlaamsch Verbond. Tussen de twee wereldoorlogen was het de koepel van alle studentenverenigingen in Leuven, o.m. het Seniorenkonvent, het Fakulteitenkonvent, de Sociale Dienst, de Verbondswacht en de Vereniging van Vlaamse Meisjesstudenten (VVM). Na de tweede wereldoorlog werd deze rol tijdelijk overgenomen door het Leuvens Studentencorps (LSC). In 1967 maakten de meeste van de verenigingen zich los van het KVHV. Tot rond 2016 overkoepelde het KVHV nog het Seniorenkonvent (SK) en het Meisjesseniorenkonvent (MSK), maar tegenwoordig is het KVHV zelf een lid-vereniging van het SK. Het Seniorenkonvent werd in 1929 opgericht door dr. Edmond de Goeyse, die toen al vier jaar praeses was van Bezem Lovania Brussel (het huidige KSC). Het Seniorenkonvent verzamelt de (jongens)clubs van de vijf gouwgilden, aangevuld met de Leuvense Studentenfanfare en Hollandia Lovaniensis. De vijf gouwgilden werden al in de periode 1882-1886 opgericht en evolueerden na de eerste wereldoorlog naar een overkoepeling van de clubs van één provincie. Hollandia Lovaniensis kon vroeger eigenlijk ook als gilde beschouwd worden, met daarin twee (en vroeger nog meer) disputen naar Nederlands model: de Bokkerijders (jongens) en Lothlorien (meisjes). Het Meisjesseniorenkonvent werd (na een eerste mislukte poging in 1994-1995) in 1997 definitief opgericht met Ruut Neirinck als eerste senior seniorum. Het overkoepelt de meeste meisjesclubs in Leuven. Enkele Brabantse meisjesclubs ma(a)k(t)en deel uit van de Brabantse Gilde (Sint-Goedeleconvent [deel van het KSC], Witloofconvent [deel van Endivia, nu verdwenen] en Vader Hageland als geassocieerd lid), maar niet van het SK. De seniores seniorum van het SK en het MSK zijn de jure vice-praeses van het KVHV. KVHV Leuven geeft ook de groene studentencodex en het nationaal Verbondsblad Ons Leven uit en heeft ook een eigen politieke werking met aparte leden. Van 1975 tot 1999 organiseerden KVHV en SK het Leuvens Studentenzangfeest.

Verder is er ook nog de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO), die via Kringraad alle faculteitskringen overkoepeld en verder o.m. Sociale Raad en Sportraad. Sinds 1935 overkoepelde het Fakulteitenkonvent als onderafdeling van het KVHV de Leuvense Nederlandstalige faculteitskringen. In 1967 maakte het zich los van het KVHV vanwege de toenmalige extreem-linkse koers van Verbondspraeses Pol Goossens. In 1969 werd het FK omgevormd tot de Algemene Studentenraad (ASR). In 1984 scheurden een achttal faculteitskringen, waaronder Economica, VRG en VTK zich af onder de naam KringUnie Leuven (KrUL). Twee jaar later fusioneerden ASR en KrUL tot LOKO. Sinds 1969 geven ASR en later LOKO het weekblad Veto uit.

De kringen van de Katholieke Hogeschool Leuven zijn sinds 1999 overkoepeld door een Overkoepelende Kringraad (OKeR). De kringen van de Hogeschool Groep T worden sinds 1998 overkoepeld door de Studentenraad Groep T. Beide hogeschoolkoepels zijn sindsdien ook vertegenwoordigd in LOKO. Sinds 2000 zijn ook de studenten van het Lemmensinstituut (Cluster) bij LOKO aangesloten. Door de onderwijshervormingen van 2013 werd Groep T opgeheven, waardoor ook de desbetreffende Studentenraad verdween.

Mechelen en omgeving

In 1949 richtte Gaston Wouters het Technisch Hoogstudentenverbond Mechelen op als koepel voor de clubs Antigonia en De Wesp aan de KIH De Nayer (toen nog Bijzondere Technische Scholen Mechelen). Vanaf de jaren '60 kwamen daar nog een heel aantal faculteitskringen en studentenclubs bij. Eind jaren '60 sloot het THVM zich aan bij de nationale KVHV-koepel en werd Katholiek Vlaams Technisch Hoogstudentenverbond Mechelen. In 1982 verhuisde de KIH De Nayer van Mechelen naar een nieuwe campus in Sint-Katelijne-Waver. In 1986 werd onder impuls van Verbondspraeses Paul Saey het Mechels Seniorenkonvent (MSK) opgericht, dat naast de clubs en kringen van het KVTHVM ook de clubs en kringen van de katholieke en provinciale hogeschool die in de Mechelse binnenstad waren achtergebleven, overkoepelde. Deze koepel verdween echter na 1990 en de contacten tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver verwaterden dan ook enigszins. In 1997 werd daarom onder Kurt Callaerts, oud-praeses van Retabo, een nieuwe afdeling voor Mechelen, Duffel en Onze-Lieve-Vrouw-Waver opgericht: KVHV Mechelen. Het KVTHVM bleef de koepel voor Sint-Katelijne-Waver. De campussen in Duffel (1998) en Onze-Lieve-Vrouw-Waver (2001) werden gesloten en Retula verhuisde naar Antwerpen (2000), waardoor KVHV Mechelen daarna nog de koepel voor Mechelen zelf was. Van 2003 tot 2010 lag de werking van het KVHV Mechelen zo goed als stil. In april 2010 probeerde Mike van den Boogaert (Imaxys) het Verbond herop te richten, maar de poging strandde en op 28 augustus van datzelfde jaar besloten de Mechelse kringen en clubs een nieuwe koepel op te richten, het Seniorenkonvent Mechelen (SKM). KVHV Mechelen ging verder als een onafhankelijke studentenvereniging, maar hield het slechts één jaar vol.

Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is er nog steeds geen studentenkoepel. In het academiejaar 1997-98 was er een poging om ook hier een KVHV-koepel (KVHV Waasland) op te richten, maar uiteindelijk bleken er te weinig geïnteresseerden te zijn.

West-Vlaanderen

In Brugge heeft het lang geduurd alvoor er een beweging tot overkoepeling van het studentenleven kwam. In 1998 werden er dan toch contacten gelegd tussen de Brugse hogescholen en het KVHV van Leuven (waarvan vice-praeses Floor Vandierendonck, quaestor Jochen Van Aalst en nationaal secretaris Maarten Dupont in Brugge woonden). Dit resulteerde begin 1999 in de officiële oprichting van KVHV - Brugs Seniorenkonvent, dat alle hogeschoolclubs en thuisclubs uit het Brugse moest verenigen. Van een eigenlijke werking en latere contacten met de nationale KVHV-koepel is er echter niets in huis gekomen.

Het KVHV van Kortrijk (1965-1995) was een politieke afdeling. Zij organiseerde ook een studentenzangfeest in de jaren '80. De KULAK heeft één overkoepelend praesidium voor de hele campus. In 1999 werd er een Kortrijks Seniorenkonvent (SK) opgericht als koepel voor de Kortrijkse clubs. Begin 2002 werd de KVHV-afdeling heropgericht, maar bloedde aan het einde van het academiejaar terug dood.

In Oostende is er nooit een echte studentenkoepel geweest. In 1991 werd er een KVHV-afdeling opgericht en deze poogde in het begin ook een overkoepeling voor zoveel mogelijk studentenverenigingen (ook thuisclubs) in West-Vlaanderen te creëren. Dit lukte echter niet en KVHV Oostende had tot zijn verdwijnen in 2002 enkel een politiek-studentikoze werking. Het organiseerde van 1993 tot 1999 het Oostends Studentenzangfeest.

Op 1 maart 2004 werd er dan een Seniorenkonvent West-Vlaanderen opgericht, dat initieel 45 clubs in de hele provincie overkoepelde. Later viel dit aantal terug op een vijftiental en tegen 2008 was de werking volledig verdwenen.

Thuisclubs

In West-Vlaanderen bestaan er twee koepels van thuisclubs: het Seniorenkonvent Ancienitas, dat in 1975 werd opgericht, begin jaren '80 verdween en in 1990 werd heropgericht en het Seniorenkonvent Zuid-Westers, dat in 1982 werd opgericht. In oktober 2008 viel de werking van Moeder Ancienitas stil. De vier overblijvende clubs, Moeder Caesar, Moeder Bladluis en Moeder Pupegaele richtten daarna het SK Westhoek op. Dit nieuwe seniorenkonvent had wel een bestuur, maar geen senior seniorum en verdween in 2010. SK Zuid-Westers verdween in 2016. In de jaren '70 bestond er ook nog een Studentenverbond Schelde-Leie.

Tussen 1978 en 1981 bestond er de Kempische Gilde als overkoepeling van een aantal Kempische thuisclubs. In 2013 probeerden de regionale clubs Dolfijnen, Mastentop en Moeder Geelse (Leuven) en Taxandria (Gent) de gilde nieuw leven in te blazen, maar de poging strandde uiteindelijk.

Nationale organisaties

Ten eerste is er de Vereniging van Vlaamse Studenten, die in 1938 werd opgericht als opvolger van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond (AVHV). Officieel vertegenwoordigt zij alle Vlaamse universiteits- en hogeschoolstudenten bij de overheid. Het bestuur wordt aangeduid door de studentenraden van de hogescholen en universiteiten. De organisatie werkt puur op het vlak van onderwijspolitiek.

Meer studentikoos was het Vlaams Studentikoos Konvent (VSK). Deze koepel werd opgericht in april 2005 en overkoepelde het SK Ghendt, SK Leuven, MSK Leuven, OKeR, LOSO, het SK Hasselt-Diepenbeek, het BSG, het BSK, ASK-Stuwer, Unifac en het SK West-Vlaanderen. Het is dus een contactorgaan tussen de verschillende seniorenkonventen. Het VSK organiseerde geen eigen activiteiten en verdween weer tegen 2010. Ook in 1930 was er al een Algemeen Seniorenkonvent (ASK) opgericht, maar de werking hiervan viel na een paar jaar stil.

Het Algemeen Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV-Nationaal) werd opgericht op 11 oktober 1975 als opvolger van de Katholieke Vlaamse Studentenraad (KVSR) en overkoepelde alle KVHV-afdelingen: Leuven (1902), Gent (1923?), Sint-Katelijne-Waver (1949), Kortrijk (1965-2002), Antwerpen (1973), Brussel (1975), Limburg (mislukte oprichtingspogingen in 1988-1989 en in 1995), Aalst (1989), Oostende (1991-2002), Mechelen (1997-2011) en Brugge (mislukte oprichtingspoging in 1998-1999). De afdeling van Leuven is een koepel die ook een politieke werking heeft; Brussel, Brugge, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Aalst (tot 2013) zijn/waren apolitieke koepels; Gent, Oostende, Kortrijk, Antwerpen en Aalst (vanaf 2013) politieke afdelingen. De nationale werking was de laatste jaren beperkt tot de drie overlevende politieke afdelingen van Leuven, Antwerpen en Gent. In de zomer van 2016 verlieten Gent en Antwerpen de nationale koepel tijdelijk na een geschil over studentenduels. Later dat jaar werd echter beslist de koepel om te vormen tot een politieke koepel die nu de afdelingen van Leuven, Gent en Antwerpen overkoepelt.

In de lente van 2016 werd de Katholieke Vlaamse Studentenraad terug geactiveerd. Het MSK Leuven, de Leuvense clubs Lovania en Plutonica, Mereta uit Sint-Katelijne Waver en de Aalsterse clubs Moeder Technica (oud-leden) en KVASS werden er lid van. Later werden ze ook nog vervoegd door de Leuvense Studentenfanfare.

Ook de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) heeft een nationale werking onder leiding van een senior seniorum. Op dit ogenblik zijn er afdelingen in Antwerpen (1976), Gent (1977), Hasselt (1977), Leuven (1981) en West-Vlaanderen (1982). De afdeling in de Noorderkempen (1979), Brussel (1981) en Mechelen (1982) zijn intussen verdwenen, terwijl de oprichting van een afdeling in Aalst nooit van de grond is gekomen. De oud-leden van de NSV zijn verenigd in drie Oud-Studentenbonden (OSB).

Verder hebben of hadden nog een aantal politieke verenigingen een nationale werking, zoals de Christen-Democratische Studenten (CDS), het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), de Vlaams-Nationale Studentenunie (VNSU), de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) en de Actief Linkse Studenten (ALS).

Fraternitas (Leuven), Plutonica (Leuven) en de Bruxelloise (Louvain-la-Neuve) richtten in 1998 de Academische Bourgondische Orde (OAB) op, als een uitwisselingsorgaan tussen een aantal clubs in de oude Bourgondische landen. Zij werden eind 2003 vervoegd door Castrum (Antwerpen) en Caeruleus (Hasselt-Diepenbeek). In 2008 werden Antwerpen Boven (Gent) en Mereta (Sint-Katelijne-Waver) ook nog als kandidaat-lid aanvaard, maar de werking was toen al zo goed als stilgevallen.

Sinds 2011 bestaat er ook een studentenclub voor Belgen in Delft (Nederland), Moeder Delftsche.

Internationale organisaties

In dit bestek willen we toch één internationale organisatie aanhalen, namelijk het Europees Studentenverbond van Christelijke Studentenverenigingen (EKV). Dit verbond werd in 1975 opgericht door een aantal Duitse en Oostenrijkse studentenkoepels. Enkel jaren later kwamen er ook de Zwitsers van SchwStV en het KVHV (1978) bij. Nog later kwamen er ook koepels en studentenverenigingen uit Frankrijk, Italië, Vaticaanstad, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Oekraïne, Litouwen, Liechtenstein, Slowakije, Roemenië en zelfs Japan bij. In 1994 werd de Vlaming Paul Saey (praeses KVTHV Mechelen 1986-87) voorzitter van EKV. Enkele jaren later, in 1998 werd Janklaas Gillis (praeses KVHV Leuven 1993-95) in dezelfde functie verkozen. Hij bleef dit drie jaar. Het EKV is erkend als ngo door de Raad van Europa. Op 13 november 2016 werd KVHV uitgesloten door de algemene vergadering. Op 9 oktober 2017 werd de KVSR echter aanvaard als lid-koepel.

© 1996-2022, Academia Plutonicana