• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Plutonicaantje

Plutonicaantje
ArchiefEditoriaal

Waarde commilitones,

het hoger onderwijs is in beweging. In 2013 worden in Vlaanderen de academische opleidingen van het lange type ingekanteld in de universiteiten. In Engeland en Wales zijn de inschrijvingsgelden bij het begin van dit academiejaar verhoogd tot £9000, terwijl in Nederland de studiefinanciering voor masteropleidingen afgeschaft wordt vanaf volgend academiejaar. Overal wordt er gefuseerd, want groter is beter.

In 1973 schreef Mark Eyskens al in zijn Open brief aan de studenten dat de universiteit uit haar voegen aan het barsten was. Toen zaten er aan alle Vlaamse universiteiten samen ongeveer 40.000 studenten (dus evenveel als nu aan de KULeuven), terwijl er ook nog een paar duizend studenten aan andere hogeronderwijsinstellingen ingeschreven waren. Intussen zijn de normaalscholen en een hele resem postsecundaire opleidingen omgevormd tot hogescholen en aldus toegetreden tot de wereld van het hoger onderwijs.

In de middeleeuwen was het zo dat iedereen eerst de lagere artesopleiding moest volgen alvorens toegelaten te worden tot een van de hogere, tot een beroep opleidende faculteiten der godgeleerdheid, rechten en geneeskunde. In de Verenigde Staten bestaat het systeem nog steeds in zekere mate, doordat godgeleerdheid, law school en med school nog steeds postgraduate opleidingen zijn, waar men enkel toegelaten wordt na eerst een bachelor gehaald te hebben. Ook in Europa heeft dit model lang bestaan. De oude artesfaculteit werd in de negentiende eeuw wel vaak opgesplitst in een faculteit letteren en wijsbegeerte en een faculteit wetenschappen, maar om geneeskunde te gaan studeren, was er een kandidaatsdiploma in de wetenschappen nodig, terwijl voor rechten een kandidaatsdiploma in de letteren en wijsbegeerte verondersteld werd. Intussen zijn door de opname van technische hogescholen, landbouwhogescholen, handelshogescholen e.d. een heel aantal beroepsopleidingen bij de universiteit gevoegd. Dit is zeker niet denigrerend bedoeld, maar het zijn wel opleidingen waar nooit een algemene vorming was ingebouwd.

Eén van de belangrijkste mijlpalen in de onderwijsgeschiedenis is de oprichting van de modeluniversiteit van Berlijn in 1810. Onder impuls van de toenmalige Pruisische minister van Onderwijs, Wilhelm von Humboldt, werd het oude prerevolutionaire universitair systeem, dat vooral de nadruk legde op het reproduceren van kennis, en dan nog kennis waarvan het merendeel al uit de Oudheid stamde, vervangen door een gecombineerd systeem van onderwijs en onderzoek. De universiteiten en professoren werden autonoom om het onderzoek uit te voeren dat ze zelf wilden, en de studenten rolden automatisch in het systeem doordat de groepen in die tijd kleine genoeg waren om persoonlijk contact met de docenten te garanderen. De nadruk lag echter niet meer bij de beroepsvoorbereidende, hogere faculteiten, maar bij de artesfaculteit of haar opvolgsters. Dit model straalde eerste uit naar de rest van de Duitstalige wereld, maar werd naderhand ook overgenomen door de Franstalige en Angelsaksische wereld. De reden dat dit model overgenomen werd, was het extreem grote succes van deze Bildungsuniversitäten. Het resultaat was dat in de eeuw voor 1933 Duitsland en Oostenrijk de absolute leiderspositie bekleedden, niet enkel op het vlak van de zich snel ontwikkelende exacte wetenschappen, maar ook in nieuwe menswetenschappen zoals de taalkunde, de psychologie, de wijsbegeerte, de economie en de sociologie. Om maar enkele namen te noemen: Albert Einstein, de gebroeders Grimm, Erwin Schrödinger, Max Planck, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Friedrich Engels, Sigmund Freud, Karl Popper, Friedrich von Hayek, Max Weber... Men verwachtte niet enkel dat de exacte wetenschapper een klassieke opleiding had, maar ook dat de classicus en de historicus een minimumkennis van de wereld van de natuurwetenschappen hadden. Een universitaire opleiding dient namelijk niet om de student een beroep te leren, maar om de student een basis te geven om later een beroep uit te oefenen en zijn plaats in de maatschappij te vinden.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er echter twee factoren die het onderwijs grondig hervormd hebben. De eerste factor is de commercialisering en mercantilisering van onderwijs en onderzoek. Onderzoek moet meer en meer functioneel en toegepast zijn, terwijl het onderwijs moet afgestemd zijn op de steeds groeiende vraag van multinationals naar technisch goed opgeleide maar bij voorkeur niet al te hard nadenkende vakmensen. Eigenlijk is dit net hetzelfde wat er in de jaren '20 met het onderwijs in de Sovjetunie (net zoals in de jaren '50 in de rest van de communistische wereld) gebeurde: men wil gezagsgetrouwe, consumerende vakmensen zonder (of in elk geval zonder afwijkende) maatschappijvisie creëren. De tweede factor is de democratisering van het onderwijs. Zij is gedeeltelijk een gevolg van de eerste factor, omwille van een grotere nood aan hoogopgeleid personeel, maar ook de maatschappijvisie is intussen veranderd. Iedereen heeft het recht om hoger onderwijs te volgen. Meer nog, in de beleidsplannen van de meeste Westerse regeringen staat dat 50% van de dertigjarigen tegen 2020 een diploma hoger onderwijs moet hebben. Vermits het gemiddelde IQ de laatste decennia zeker niet gestegen is, kan dit enkel door de etiketten te veranderen. Terwijl verpleegkunde, normaalscholen en graduaten vroeger beschouwd werden als secundair onderwijs, worden ze nu als hoger onderwijs aanzien. Wat vroeger hogeschool was, is nu universiteit. Echter, de oude universiteit is niet opgeschoven. Bovendien wordt ze overstroomd door studenten en kan ze dus haar oorspronkelijke roeping als Bildungsuniversität niet meer waarmaken. Natuurlijk zijn er nog Bildungsuniversitäten, maar dit zijn de dure, Angelsaksische topuniversiteiten zoals Harvard, Yale, Princeton, MIT, Oxford en Cambridge. Zij bezitten daarenboven ook nog eens de luxe dat zij kunnen rekruteren uit een enorm taalgebied, terwijl diegenen die hun diploma 'kopen' voldoende betalen om te compenseren voor de beursstudenten. Het lesgeven aan zeshonderd studenten tegelijkertijd heeft geen enkele meerwaarde. Dan kan je beter een boek lezen. Als er geen mogelijkheid tot interactie en afstemming op het publiek is, verwordt dit tot het puur ex cathedra aanbrengen van een aantal feiten en anekdotes.

Er is zeker een grotere nood aan hoger opgeleiden dan honderd jaar geleden. Of dat per se onder de noemer universiteit moet, laat ik in het midden. Etiketten zijn uiteindelijk maar een naam. Wat er echter wel zou moeten veranderen, is dat de verdwijnende Bildungsuniversität nieuw leven ingeblazen moet worden. Nederland, dat vaak een van de koplopers in nieuwe trends is, heeft dit de laatste tien jaar gedaan door de oprichting van university colleges binnen de bestaande universiteiten. Hier wordt in kleinere groepen aan begaafde studenten een intensievere opleiding gegeven, waardoor studenten extra credits kunnen bekomen die als honours op het diploma vermeld worden. Spijtig genoeg zijn deze liberal arts-opleidingen toch ook weer heel hard gericht op een latere economische of juridische finaliteit. Excuseert u mij trouwens ook voor het mooie Noord-Nederlands in bovenstaande zinnen.

Natuurlijk is niet elke student geïnteresseerd in dit type opleiding, en maar goed ook. Ieder heeft het recht om een aangepaste opleiding te krijgen, en ook een positie in de maatschappij uit te oefenen die het meeste uit die persoon haalt en hem/haar het gelukkigst maakt. Er moet daarom een wijd spectrum aan opleidingen (blijven) bestaan, een systeem dat zowel loodgieters en elektriciens, boekhouders en juristen, maar ook wetenschappers en denkers oplevert.

De universiteit is echter niet enkel studeren. Het lidmaatschap van een corporatie, zoals een studentenclub, is ook een verrijking. In een studentenclub leert de student, net zoals in de jeugdbeweging, functioneren in een groep, een deel van de maatschappij. Bovendien wordt door het engagement ook een bepaalde levensvisie ontwikkeld, doordat men zich leert inzetten voor idealen. Dit leidt dan weer tot de ontwikkeling van capaciteiten zoals leiderschap en organisatietalent. Een corporatie mag echter niet te groot zijn, want het is belangrijk dat de actieven elkaar persoonlijk kennen. Van de andere kant kan ze wel in de tijd zeer uitgebreid zijn, want door de levensbond (als die er is natuurlijk) wordt er een netwerk van kennissen en kennis over de generatie heen uitgebouwd. De student komt ook niet enkel in contact met mensen uit de eigen richting of de eigen interessesfeer. Net het feit dat mensen over opleidingen en faculteiten heen verenigd zijn in een corporatie, is een belangrijk aspect van haar meerwaarde. Een ander aspect van corporaties zijn hun tradities. Deze hebben enkel zin als men ook weet vanwaar deze tradities komen en waarom men er wil aan deelnemen. Formaliteit om de formaliteit is niet alleen zinloos, maar ook onrespectvol t.o.v. die tradities.

Uiteindelijk zijn het al deze factoren, de opleiding, de opvoeding en de kringen of verenigingen waarin met zich begeeft, die een mens vormen. Een mens is natuurlijk nooit af, en het is niet zo dat wanneer men de universiteit verlaat, het werk gedaan is. Het is echter belangrijk van een goede basis te hebben om later zijn mannetje te staan in de maatschappij. Het is namelijk niet de zogenaamd kritische mei '68-generatie die kritisch denkt. Er is namelijk niet één waarheid, en hoeveel te meer invoer iemand heeft, des te kritischer kan die persoon een eigen mening vormen en volledig mens worden.

Hoc scripsit,

Kosmos
rector academiae PlutonicanaePraeses dixit

Waarde Plutonicanen,

Nu 2011 weer op zijn einde is gelopen en een mens vaak in nostalgie vervalt, wil ik dit moment aangrijpen om in plaats van naar het verleden, even naar de toekomst te kijken. Want de toekomst van Plutonica ziet er vandaag zeer goed uit, commilitones!

Met trots kan ik u mededelen dat er vijf nieuwe schachten gedoopt zijn en klaarstaan om Plutonica en haar kleuren overal te vertegenwoordigen (vooral op plaatsen waar bier aanwezig is...).

Het eerste semester van het academiejaar is weer tegen een topsnelheid voorbijgevlogen. Het jaar werd direct spetterend ingezet met een meer dan geslaagde kennismakingsavond in de Vagant waar menig van onze huidige schachtjes Plutonica leerden kennen. Dat het geslaagd was bewees de kater die velen de dag erna hadden!

De vele andere activiteiten zouden dit voorbeeld volgen en uiteindelijk werd het semester afgesloten met de champagneclubavond waar naast het nuttigen van enkele liters champagne Chouchou tot commilito honoris causa van Plutonica gemaakt werd.

Zoals velen de laatste tijd al gemerkt zullen hebben, het is crisis, kommer en kwel alom, jawel dames en heren: het is weer blok! Voor iedereen die aan het studeren is: doe dat goed en feestje achteraf om de goede punten te vieren of de slechte weg te drinken! De werkmensen wens ik veel verlofdagen en flexibele uren toe zodat jullie zoveek mogelijk Plutonica activiteiten kunnen meedoen! Bij deze dus ook aan allemaal een goed 2012 gewenst en laten we hopen dat de Maya's er dik naast zaten!

Reikhalzend kijk ikzelf al uit naar het volgende semester waarvan ik zeker ben dat het ook zal knallen!

Studentikoze groeten,

Tempelier
Senior Plutonica 11-12

Waarde commilitones,

vandaag kregen we een brief waarin de stad Leuven en de KULeuven naar aanleiding van de incidenten op de SK-openluchtcantus (die uitgebreid in de pers geweest zijn) alle Leuvense studentenclubs oplegt van een afsprakenkader te voorzien met duidelijke grenzen van wat wel en niet kan, hetgeen voldoende moet kunnen worden afgedwongen binnen de club. Uiteraard zijn wij het er volledig mee eens dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan, en zeker niet door de verenigingen die zich te pas en vooral te onpas beroepen op de blauwe bladzijden van de KVHV-codex, de clubcodex. Dr. Mon de Goeyse creëerde dit meer dan tachtig jaar oude en nog steeds bestaande afsprakenkader omdat hij een studentenleven gebaseerd op stijl en respect ambieerde. Doorheen de jaren is het zonder problemen door menig traditionele club toegepast. Vechtpartijen, baldadigheden en vandalisme verpesten het ook voor de andere clubs en zijn de directe aanleiding voor deze externe inmenging in interne zaken van de Leuvense clubs. Wij vinden het bovendien ook belangrijk van niet alleen de geest van deze tradities toe te passen, maar ook te weten vanwaar ze komen en ze levend te houden zonder in een steriel conservatisme te vervallen. Wij staan dus voor een ambiancevol maar ook stijlvol studentenleven dat bouwend op een eeuwenlange ontwikkeling hoopvol naar de toekomst kijkt. En dat kan gerust ook wanneer je één of meerdere glazen bier ophebt.

Met studentikoze groet, semper fidelis,
De Hoge Raad
15 november 2017Familienieuws

Ons oud-lid Frustrée huwde op 2 december 2011 met Marga. Wij wensen hen veel geluk samen!

Ons oud-lid Mathias Van Aken v. Knorr werd op 9 februari 2012 vader van Olivia (3,18 kg en 49,5 cm). We wensen hem en Bee Kuan van harte proficiat!

Onze oud-praeses Stijn Conings v. Pan trad op 30 juni 2012 in het huwelijk met Kristel Lecoque. We wensen hun een prachtig verder leven samen!

Op 14 juli 2012 gaven onze oud-praeses Philip Kurstjens v. Woekie en onze oud-quaestor Thatcher elkaar het jawoord. We wensen hen ook een gelukkig en lang leven samen!

Onze oud-praeses Jorgen Colsoul v. Chaos en onze oud-quaestor Kim Husques v. Sjeba werden op 31 januari 2014 de trotse ouders van Jago (3,540 kg en 51,5 cm). We wensen hun van harte proficiat!

Ons oud-lid Mathias Van Aken v. Knorr werd op 7 februari 2014 vader van Cecilia (3,435 kg en 49,6 cm). We wensen hem en Bee Kuan van harte proficiat!

Onze oud-senior Woekie en onze oud-quaestor Thatcher werden op maandag 23 maart 2015 de trotse ouders van Eline (3,6 kg en 50 cm). We wensen hun van harte proficiat!

Ons oud-lid Mattias Dreher v. Absent werd in augustus 2015 vader van Elena. Wij wensen hem van harte proficiat!

Onze oud-praeses Jorgen Colsoul v. Chaos en onze oud-quaestor Kim Husques v. Sjeba werden op 9 november 2015 de trotse ouders van Kyra. We wensen hun van harte proficiat!

Onze ex-vice-praeses Thomas Van Der Veken v. Betsy trad op 21 mei 2016 in het huwelijk met Liesbet Decuypere. We wensen het jonge paar veel geluk samen!

Onze oud-senior Stijn Conings v. Pan werd op 26 juni 2016 de trotse vader van Gijs. We wensen hem en Kristel van harte proficiat met hun eerste spruit!

Ons oud-lid Mattias Dreher v. Absent werd op 15 april 2017 vader van Sofia. Wij wensen hem van harte proficiat!

Onze oud-praeses Woekie en onze oud-quaestor Thatcher werden op 16 juni 2017 de trotse ouders van Marlyse (3,55 kg en 50 cm). We wensen hun en zusje Eline van harte proficiat!

Onze oud-praeses Jeroen Van Hoof v. Maggie trad op 2 september 2017 in het huwelijk met Jane Upham. We wensen het jonge paar veel geluk samen!

Onze oud-vice-praeses Betsy werd op 28 oktober 2017 de trotse vader van Floris (3,3 kg en 50 cm). Ook aan hem en Liesbet van harte proficiat!

Onze oud-praeses Maggie werd op 31 december 2018 de trotse vader van Perran. Wij wensen hem en Jane van harte proficiat!

Op 6 mei 2019 werd onze commilito Hoera! de trotse vader van Marie. We wensen hem en Dorien van harte proficiat!

Onze oud-vice-praeses Betsy werd op 31 mei 2020 de trotse vader van Kasper (5,4 kg en 56 cm). Wederom aan hem en Liesbet van harte proficiat!

Op 13 juni 2020 werd ons oud-lid Sherpa de trotse vader van Lana (3,55 kg en 50 cm). Van harte gefeliciteerd!Wist-ge-dat ...

Roddelpagina van de LHC Plutonica

Februari 2012

... Chaos nu officieel ambtenaar is?
... de Maya's dus gelijk hadden?
... u zich dus mag gaan voorbereiden op het einde der tijden?
... wij nu vol verwachting uitkijken naar zijn bekering tot het veganisme?
... Moeder Geelse terug actief is met Artois als senior?
... de Sagalassostentoonstelling in het Gallo-Romeins museum wel de moeite was?
... onze vrienden van de ASMO vijfenzeventig jaar bestaan?
... zij dit onder meer vierden met een ontvangst op het stadhuis van Brussel?
... we een krambamboeliavond in de Vagant georganiseerd hebben?
... onze halve schachtenstal ziek was die avond?
... we naast onze vrienden van het KSC, Mercator, Arminia en de ASMO ook mensen van het KVHV, Canard en Ons Hageland mochten verwelkomen?
... Kosmos misschien iets te kwistig was geweest met kruidnagel?
... het uiteindelijk de laatste openbare activiteit in de Vagant is geweest?
... Kosmos verhuisd is naar zijn nieuwe stulpje?

Maart 2012

... het Mercatorgalabal dit jaar in de Rodin's was?
... we ons zoals altijd weer goed geamuseerd hebben?
... we ook aanwezig waren op de Beurs-TD van het KSC?
... ook bij Thatcher en Woekie en bij Chaos en Sjeba de bouwwerkzaamheden gestart zijn?
... Thatcher en Woekie elkaar het ja-woord geven op zaterdag 14 juli?
... het galabal van het KSC dit jaar terug in de Salons Romree in Grimbergen was?
... onder meer onze senior dankbaar gebruik heeft gemaakt van de drankforfait?
... de Vagant op 30 maart definitief de deuren gesloten heeft?
... de Geelse, Hasseleta en Carpe Diem een nieuw onderkomen gevonden hebben in de Kemel, die het nieuwe clubcafé in opkomst is?

April 2012

... Maggie tegenwoordig vaak in Londen zit?
... we tijdens de paasvakantie nog eens gaan rollen zijn?
... Ace nu bij Java werkt?
... ook Vespa van job veranderd is en nu voor de stad Leuven werkt?
... onze schachtin Streaky opkomt voor het praesesschap van Mercator, terwijl Hibbert voor Lovania gaat?
... Virtu binnenkort zijn rijbewijs terugheeft voor een tijdje?
... Kosmos, Maggie en Chouchou aanwezig waren op het lustrumbanket van de ASMO?
... Chouchou achteraf prefereerde op de grond te slapen in plaats van in een bed?
... Streaky en Tempelier respectievelijk de nieuwe praeses en vice van Mercator zijn?
... Tempeliers verjaardagsfeestje speciaal is afgestemd op zijn pyromane vrienden?
... we besloten hebben om van de Ambiorix naar 't Vervolg (oude Wink) te verhuizen?
... Streaky, Tempelier, Kosmos en Maggie ook aanwezig waren op het lustrumbal van St.O.R.M.?
... we achteraf nog in de Celtica beland zijn?
... Tempelier zich 'verslikte' in zijn pint Kilkenny toen we de trein moesten halen?
... hij bijgevolg op de cantus zonder hemd zat?

Mei 2012

... we voor de eerste keer in de Clijne Taefel gecantust hebben?
... die zaal daar eigenlijk best wel voor geschikt is?
... Hibbert, Bonnie en Clyde daar ontgroend zijn?
... Hibbert ons drie nieuwe liederen bijgebracht heeft?
... Bonnie en Clyde een stadsspel voor ons gaan organiseren in de zomer?
... Sherpa een mooi cadeau bij had voor de club?
... we een zelfgemaakte codex met notenbalken gekregen hebben?
... we hem dan maar overtuigd hebben van commilito extra muros te worden?
... Streaky (migraine) en Bizzie (altijd druk, deze keer met eindwerk) niet aanwezig konden zijn?
... Hibbert dan Tempelier voor de tweede maal het praeseslint mocht omhangen?
... Hibbert intussen ook ontgroend is bij het KVHV?
... Contreir de nieuwe gildepraeses is en Ket de nieuwe corpssenior van het KSC?
... Tempelier, Streaky en Kosmos nog op een spontane cantus in de Kemel beland zijn nadat Vader Hageland zijn vat niet afkreeg?
... vooral de aanwezige West-Vlamingen hilarisch waren?
... we 's anderendaags nog een clubavond in 't Vervolg georganiseerd hebben?
... we Streaky na een geslaagd schachtenexamen en ontgroeningsopdracht dan toch ontgroend hebben?
... ze ook geïnstalleerd is als nieuwe vice-praeses en maior schachtorum?
... we daar ook nog een pooltoernooi georganiseerd hebben?
... Pan en Kristel trouwen op 30 juni?
... Atlas (Lovania) de SK-verkiezing nipt verloren heeft van Larserik (Lange Wapper)?
... Klep (Aphrodite) na een even spannende MSK-verkiezing de nieuwe MSS is?
... Hibbert de nieuwe praeses van Lovania is?

Juni 2012

... Maggie een appartement gekocht heeft in Hasselt?
... Pan en Kristel nu officieel man en vrouw zijn?

Juli 2012

... Thatcher en Woekie ook getrouwd zijn?
... ze niet echt succes hadden met het weer, maar het anders wel een leuk feestje was?
... Streaky een van de Maesvaten gekregen heeft?
... we dat opgedronken hebben in De Weerelt op de nationale feestdag?

Augustus 2012

... Betsy naar Gent verhuisd is?
... Kosmos nu ook een terras heeft?
... Kosmos, Chaos en Sjeba weer een druk bijgewoond verjaardagsfeestje gehouden hebben, ditmaal in de Kemel onder het motto 'black & gold'?
... 'black' (exotische jenever) populairder was dan 'gold' (goldstrike)?
... Chaos en Sjeba daarna nog met hun gasten naar de Seven Oaks getrokken zijn?
... Kosmos, Tempelier en Hond de eerste Stella's in De Weerelt gaan drinken zijn?

September 2012

... Maggie naar Hasselt verhuisd is?
... het KSC een twaalftal schachten heeft?

Oktober 2012

... vele Plutonicanen (Chaos & Sjeba, Thatcher & Woekie, Pan & Kristel) druk aan het bouwen zijn?
... onze kennismakingsavond een succes was?
... we twee kandidaat-leden hebben?
... Ben Lommelen meedoet aan een medisch experiment en een half jaar geen alcohol mag drinken?
... we spontaan zijn beginnen cantussen in 't Vervolg?
... we achteraf nog op rolling gegaan zijn naar de Kemel en de Revue?
... we ook liedjes zijn gaan aanleren op de traditiecantus van KVHV Brussel?
... Virtu vanaf januari gemeenteraadslid is in Glabbeek?
... Lommelen op onze openingscantus gedoopt is en nu door het leven gaat als Placebo?
... het een kleine maar gezellige cantus was?
... het vat toch bijna opgeraakt is?
... Tempelier achteraf zijn fototoestel is kwijtgeraakt in de Kemel?
... we daarna ook nog in de Duitse open bar van het KVHV zijn beland?
... we eindelijk nog eens op bezoek zijn kunnen gaan op een cantus van Caeruleus?
... de TD van Mercator in 't Archief ook weer een leuk feestje was?
... Streaky haar sporen nagelaten heeft op de Halloween-TD van Ons Hageland?
... ze ook meegespeeld heeft in Blokken?
... ze drie dagen heeft meegedraaid en het mooie bedrage van 2250 euro heeft opgestreken?
... het woord 'spionnen' de derde dag er spijtig genoeg teveel aan was?

November 2012

... Mercator intussen vier schachten heeft?
... we met een vijftal commilitones aanwezig waren op Hibberts lustrumbal van Lovania?
... onze senior de gele en de groene trui bij de Tour de France van Mercator heeft binnengehaald?
... onze schachtenmeester de winnares was van de bolletjestrui?
... ons schild officieel verhuisd is van de Ambiorix naar 't Vervolg?
... het wel nog opgehangen moet worden?
... Streaky onze absolute bowlingkampioene is?
... we na het bowlen weer een stevige rolling gedaan hebben?
... Rhodos terug verloofd is?
... wij haar van harte proficiat wensen?
... Robin vanaf nu als Lorelei door het leven gaat?
... we ook een delegatie van de Dolfijnen mochten verwelkomen op de cantus?
... Doornroosje zijn naam alle eer aangedaan heeft?
... hij bovendien ook geprobeerd heeft een flesje Maredsous te openen met onze sabel?
... het eerder op een onthoofding leek?
... onze senior nu ook schacht bij Moeder Geelse is?

December 2012

... we onze 19e dies natalis in Hasselt gevierd hebben?
... Hibbert zich overslapen had en Streaky spijtig genoeg ziek was?
... schacht Lorelei er ondanks de kater toch geraakt was?
... we eerst het jenevermuseum bezocht hebben?
... we ondanks de kou toch nog een stadswandeling door Hasselt gemaakt hebben?
... het diner in De Geletterde Mens was?
... het buiten de bearnaisesaus zeer geslaagd was?
... we daarna nog een stapje in Hasselt gezet hebben?
... de doorzetters daarna in Leuven nog geëindigd zijn op de lustrumreceptie van het KVHV?
... onze senior opgevorderd was als schacht tijdens ons kerstetentje?
... we nochtans een zeer goed 'laatste avondmaal' bij Luc in de Clijne Taefel hebben gekregen?
... de Clijne Taefel in het nieuwe jaar van eigenaar verandert?
... we de traditionele champagneclub vervangen hebben door een kerstrolling?

Januari 2013

... we met een delegatie de Caeruleuscantus bezocht hebben?
... de badeendjes die de senior voor haar verjaardag gekregen had, spoedig tot speelgoed voor de hele corona geworden zijn?
... Hibbert om een of andere reden werd geassocieerd met het roze eendje?
... Hibbert nu naast de toog van het KVHV-huis ook regelmatig te vinden is achter de toog van De Weerelt?

Februari 2013

... we ook weer aanwezig waren op de KSC-TD in het Archief?
... de Zuid-Afrikacantus zeer geslaagd was?
... we hier een zeer uitgebreide Dolfijnendelegatie mochten verwelkomen?
... het zonder machinist Pelle niet hetzelfde was geweest?
... u elders in deze editie een verslag van onze scriptor kan lezen?
... we achteraf nog binnengevallen zijn op de cocantus van Moeder Geelse en Texandria?
... we uiteraard weer geëindigd zijn in de Revue?

Maart 2013

... het galabal van Mercator ook weer een stevig feestje was?
... Tempelier met volle goesting de openingsdans samen met senior Streaky gedaan heeft?
... de laatsten tegen half elf 's morgens hun bed gezien hebben?
... het KVHV-lustrumgalabal 's anderendaags er voor sommigen dan ook teveel aan was?
... Kosmos zoals elk jaar weer samen met Professor eregast op de openluchtcantus van het MSK was?
... dankzij de NSV-betoging iedereen ditmaal eens op tijd naar huis is gegaan?
... Hibbert een prachtige lustrumweek voor Lovania heeft ineengestoken?
... ze werd ingezet met een sovjet-TD in 't Vervolg?
... de afsluiting een prachtige lustrumcantus in de Universiteitshallen was, gevolgd door een gratis vat in 't Vervolg?
... de clubopkomst op het KSC-bal dit jaar niet enkel te lijden had onder de dies van Lovania, maar ook van de late maartse sneeuw?
... er gelukkig een bus terug naar Leuven was?
... Mercator een leuke afterworkparty in het Vervolg georganiseerd heeft?
... we uiteraard ook hier de nodige consumpties verzet hebben?

April 2013

... onze lustrumviering is ingezet met een galacantus in de Clijne Taefel?
.. een aantal illustere figuren spijtig genoeg verstek moesten laten gaan?
... Tempelier duidelijk schrik had dat de corona niet genoeg te drinken zou krijgen?
... de vijfliterbeker dan ook weer zoals naar aloude gewoonte ruim dienst heeft gedaan?
... ook hier Pelle voor de muzikale noot zorgde?
... we een uitgebreide Caeruleusdelegatie mochten ontmoeten met o.m. praeses Fixie en oudgedienden Haggis en Sjeur?
... ook Herpes nog eens van de partij was?
... de aanwezige oud-senioren Maggie, Pan en Kosmos ook een deel geleid hebben?
... het tijd werd voor de zwanenzang van Pan?
... we er uiteraard van uitgaan dat we hem toch nog vaak zullen terugzien?
... Kosmos en Chouchou weer van de partij waren op het namiddagbanket van de ASMO?
... de Zwitserse gasten naar goede gewoonte weer voor het einde gecrasht waren?
... het uiteindelijk nog rennen werd om de laatste trein terug te halen?
... Chouchou een taxi naar Louvain-la-Neuve heeft mogen nemen?
... er bij Mercator duidelijk een generatiewissel is?
... Coco de nieuwe senior en Chef de nieuwe schachtenmeester is?
... Streaky als vice-praeses en quaestor toeziet op de continuïteit?
... ze een traantje moest wegpinken bij de zwanenzang van Tempelier?

Mei 2013

... Kosmos wederom zijn introductielezing tot de geschiedenis van het studentenleven heeft gegeven?
... er duidelijk weer genoeg publiek en geïnteresseerden aanwezig waren?
... we de avond afgesloten hebben met wiezen en kingen?
... Plutonica met een ruime delegatie leden en kandidaat-leden de beiaardcantus van de Dolfijnen in Lier bezocht heeft?
... we snel de bekendste club van de corona van 500 waren?
... er dan ook geen valse geruchten over het schielijk overlijden van Jack-Op moeten verspreid worden?
... Streaky en Lorelei een nummertje gemaakt hebben op het perron van Lier?
... we over de terugreis naar Leuven maar gewoon zullen zwijgen?
... we achteraf nog zijn binnengevallen op de ontgroeningscantus van Moeder Geelse?
... we te laat waren voor de ontgroening van Tempelier?
... vrouwen eigenlijk niet welkom waren?
... er voor Streaky altijd wel iets te regelen valt?
... ze haar clubnaam dan ook alle eer heeft aangedaan?
... Lorelei, Coco en Chef het zich nog altijd beklagen dat ze in de Oude Tijd zijn blijven plakken?
... het na een goeie nacht slaap tijd was voor de ontgroenings- en overdrachtscantus van Plutonica?
... Lorelei zich sindsdien volwaardig commilito van Plutonica mag noemen?
... later op de avond het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd?
... de Hoge Raad Streaky tot eerste vrouwelijke praeses van Plutonica heeft benoemd?
... Hibbert zijn schrijfveer en zoetgevooisde stem nog een jaar verder mag gebruiken voor de club, dit jaar met de rang van vice-praeses?
... ook Betsy de kas nog een jaar langer mag houden?
... Lorelei de nieuwe schachtenmeester is?
... we ook Caeruleusoprichter Bleu nog eens mochten welkom heten?
... onze senior ook nog een laatste keer zijn corona niet wou laten verdorsten?
... hij dan ook het 'handje' mee had om ervoor te zorgen dat vooral Coco voldoende bier kreeg?
... Hibbert net wakker was tegen het begin van de cantus en eigenlijk de cantus vooral heeft gebruikt als eetpauze?
... hij tegen middernacht dan al terug in zijn bed gekropen is?
... de 'hand' het bezoek aan de Revue niet overleefd heeft?
... onze kandidaat-leden al goed op post zijn op activiteiten en andere uitjes?
... Torres de nieuwe praeses van het KSC is?
... alle sleutelfuncties bij het KSC in handen van vrouwen gevallen zijn?

Juni 2013

... de laatste lichting Vlaamsche Leeuw op het Verbondskot voor serieuze vieze katers heeft gezorgd?
... de aansluitende rolling er misschien ook iets mee te maken heeft?
... Kosmos zich de dag erop overslapen heeft?
... Coco na een ander baravondje en aansluitende rolling tegen negen uur 's morgens op kot kwam met twee rum-cola's?
... Hibbert op café stond te wachten met twee broodjes omelet-spek?
... we met een zevenkoppige delegatie aanwezig waren op de zwanenzangcantus van Steil?
... Tempelier sindsdien Franse les krijgt?
... ook Lorelei, Coco en Chef die avond touche hadden?
... er 's anderendaags 30 Duitsers van de CV-Philisterzirkel in München op bezoek waren in Leuven?
... Kosmos bij aankomst op het Ladeuzeplein vernam dat hij de rondleiding door de bibliotheek en Leuven in het Duits mocht geven?
... er daarna een receptie en diner cum cantu gepland was in d'Artagnan?
... Hibbert de Münchenaars In München steht ein Hofbräuhaus moest aanleren?
... Professor serieus in vorm was, vermits hij ook al van een trouwreceptie kwam?
... er daarna nog tot in de vroeger uurtjes is verder gevierd in het Verbondskot, de Weerelt en de Revue?

Juli 2013

... Kosmos zijn Amerikaanse collega en amateur-bierbrouwer Alex in het Leuvense bierleven geïntroduceerd heeft?
... Hibbert, Tempelier en Boemerang op dezelfde avond ontmoeten grote schade aan uw gezondheid kan toebrengen?
... het bezoek aan brouwerij De Vlier zeer geslaagd was?
... vooral de frisse bieren met citroensmaak zeer geapprecieerd werden?
... Sherpa precies al even geen pintjes meer gedronken had?
... hij dan ook om de paar minuten zijn appreciatie voor het goddelijk vocht uitdrukte?
... onze senior de activiteit vergeten was?
... onze prosenior Tempelier eind oktober voor een jaar naar Montreal vertrekt?
... hij daar een stage van een half jaar bij een project over netwerken tussen sociale organisaties gaat doen?
... de wereld zich zal moeten voorbereiden op de komst van een nieuwe Colsoul?
... Chaos' genenpoel zich dus toch vermengd heeft?
... wij hem en Sjeba dan ook alvast van harte proficiat willen wensen?
... ook Fanta Leuven gaat verlaten en met Sarah een nieuwe thuis heeft gevonden in Tremelo?
... het duidelijk het einde van een tijdperk is?
... we nu alleen nog moeten wachten op de dag dat Chaos zich tot het veganisme bekeert?
... de apocalyps dan werkelijk aangebroken zal zijn?Dixit / Scripsit ...

U kunt zelf roddels/dixits doorsturen... De redactie beoordeelt ze op hun mérites en publiceert ze indien mogelijk.

Streaky tegen Tempelier
Gij blijft maar rammen en dan gaat die er per chance eens in!Colofon

Hoofdredactie: Jäger
Eindredactie: Kosmos
Redactie: Jäger, Kosmos en Lorelei
Censuurcommissie: Kosmos