• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Archief > Statuten 12 oktober 1995

Statuten (12 oktober 1995)

1. Plutonica is een studentenclub waarvan de leden in unanimiteit door het bestuur uitgenodigd worden. Gewone leden zijn Limburgers of mensen die in Limburg gestudeerd hebben. Ook anderen kunnen als lid of erelid door het bestuur aanvaard worden. Ereleden zijn mensen die de club steunen, hetzij door geldelijke bijdrage, hetzij in natura. Commilitones honoris causa zijn commilitones van andere studentenverenigingen of van de eigen club die zich onderscheiden hebben door buitengewone verdiensten ten gunste van de club.

2. Het bestuur van de club bestaat uit een kernpraesidium, zijnde de praeses (of senior), die verplicht uit Limburg afkomstig is, die geen praesidiumfunctie heeft in een andere club, die verplicht in Leuven studeert en bij voorkeur in Limburg gestudeerd heeft, de vice-praeses, tevens maior schachtorum, de ab-actis, tevens scriptor en de quaestor. De functies van deze kern moeten steeds bezet worden en deze basis kan eventueel uitgebreid worden met een cantor en een dominus morum. Aan deze functies is echter geen stemrecht verbonden, tenzij het hoogpraesidium unaniem anders beslist. Deze personen kunnen echter in geen enkel geval een vetorecht uitoefenen. Kernpraesidiumfuncties mogen niet gecumuleerd worden. Nieuwe praesidiumleden worden benoemd door de overblijvende leden van het regerend kernpraesidium.

3. Het nieuwe bestuur moet aangeduid worden in de eerste week van het academiejaar. Het bestuur kan ofwel zelf het volgend bestuur aanduiden door middel van speciale stemming, ofwel verkiezingen uitschrijven. Indien het bestuur niet tot overeenkomst kan komen, worden er in elk geval verkiezingen uitgeschreven. Elke functie van het hoogpraesidium wordt dan afzonderlijk verkozen. De leden van het hoogpraesidium beschikken over twee stemmen, de andere commilitones over één stem. De verkiezing gebeurt in stemrondes. In de eerste drie rondes is een tweederdemeerderheid van de stemmen vereist. Enkel de twee kandidaten met de meeste stemmen blijven over na de tweede ronde. Vanaf de vierde ronde volstaat de helft van de stemmen plus één. In de vijfde ronde worden onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegeteld. Bij staking der stemmen heeft de aftredende praeses de beslissende stem. Indien de aftredende praeses één van de kandidaten is, moet er een kiescommissaris aangesteld worden door het hoogpraesidium. Deze ziet toe op het eerlijke en geheime verloop van des stemming en heeft de beslissende stem in geval van staking der stemmen. Kandidaten hiervoor zijn, in volgorde, de oud-senioren, de bestuursleden en de anciens. Het hoogpraesidium beslist bij wijze van speciale stemming over gevallen die niet onder deze regels klasseren.

4. Het bestuur neemt beslissingen bij gewone meerderheid. Elk praesidiumlid heeft één stem. Bij staking der stemmen krijgt de praeses een tweede stem. Om geldig te stemmen moeten minstens drie bestuursleden aanwezig zijn, waaronder de praeses. Elk bestuurslid kan een praesidiumvergadering samenroepen, die dan binnen de week gehouden dient te worden. Bij stemmingen over een bestuurslid is de desbetreffende persoon uitgesloten van de stemming. Bij speciale stemmingen moet elk lid van het kernpraesidium aanwezig zijn. Ieder heeft vetorecht. Speciale stemmingen zijn stemmingen over verandering van de statuten, het aanvaarden van nieuwe leden en financiële beslissingen groter dan 5.000 fr. Het lidmaatschap van een lid kan enkel ontnomen worden door een drievierdemeerderheid binnen het kernpraesidium.

5. Alle leden aanvaarden de statuten van de club en passen ze toe. Het praesidium ziet er op toe dat de geest van de beginselverklaring van de club behouden blijft. Deze verklaring dient elk jaar in het eerste nummer van het clubblad gepubliceerd te worden. Bij niet naleven van de statuten door één van de leden, dient het praesidium sancties te treffen.

6. De dies natalis van de club is 20 oktober (1993). De kleuren van de club zijn blauw-wit-groen, met wit als hoofdkleur. Het groen en wit staan voor de Limburgse gouw, het blauw staat voor de K.U. Leuven. De praeses draagt een praeseslint (cfr. Studentencodex, uitgave '93, art. 102). De maior schachtorum draagt twee gekruiste linten wanneer hij in functie is. Ouderejaars dragen het clublint over de rechterschouder met het blauw boven, schachten over de linkerschouder. Oud-senioren dragen een praeseslint met vermelding van de jaren waarin zij hun functie als praeses uitoefenden. Een honoris-causa-lint verschilt enkel van een gewoon clublint in het feit dat het voorzien is van twee gekruiste eikenbladeren in goud of zilver. Ouderejaars dragen clubpetjes (cfr. Studentencodex, uitgave '93, art. 113). Clubpetjes worden niet op straat gedragen.

7. Het wapen van de club is als volgt: zie bijlage 1.

8. Het clublied is als volgt: zie bijlage 2. Alle leden van de club worden geacht dit lied, even als het Io Vivat (1e en 3e strofe) en het Limburgs gildelied uit het hoofd te kennen.

9. De praeses staat in voor het verloop van de clubavonden en de cantussen.

10. De schachten worden gedoopt door de maior schachtorum die tot de ontgroening de verantwoordelijkheid over de schachten draagt. De doop bestaat uit een aantal activiteiten van ludieke aard. De schachten worden ontgroend door de praeses, die samen met de rest van het kernpraesidium beslist wanneer deze ontgroening zal plaatsvinden. Eerstejaars mogen echter niet voor het derde trimester ontgroend worden. Prosenioren en senioren van andere verenigingen moeten geen schachtentijd doormaken.

11. Het bestuur beslist over de clubnaam op voorstel van het lid in kwestie. De naam wordt gegeven bij de doop. De naamconventie is als volgt: de clubnaam eindigt op -OS en bestaat bij voorkeur uit twee lettergrepen.

12. Van alle leden van de club wordt verwacht dat zij zich immer stijl- en eervol gedragen en de kleuren van de club verdedigen. De club kan nooit een maatschappelijk of politiek standpunt innemen. Alle leden hebben recht op een eigen mening, maar politieke uitingen dienen op alle activiteiten waar ze de club vertegenwoordigen, vermeden te worden. Het praesidium ziet streng toe op de naleving van dit artikel en treft wanneer nodig gepaste sancties. Eventuele schade, waarvan werd aangetoond dat ze werd aangericht door een clublid of ex-clublid tijdens hun lidmaatschap, zal terstond en onvoorwaardelijk vergoed worden aan de schadelijdende.

13. De ab-actis, tevens scriptor, zorgt ervoor dat er minstens drie clubblaadjes per jaar verschijnen en ziet er op toe dat alle leden en oud-leden hiervan een exemplaar ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat alle leden en oud-leden tijdig op de hoogte worden gebracht van de clubactiviteiten.

14. De quaestor beheert de clubkas. Hij heeft de verantwoordelijkheid de rekeningen te betalen en eventuele initiatieven tot spijzing van de clubkas voor te stellen. De praeses dient immer op de hoogte te worden gehouden van alle financiële verrichtingen. Maandelijks dient de quaestor een volledig rapport in over de financiële toestand en de verandering daarvan. Voor geldelijke transacties van meer dan 2.000 fr. is de goedkeuring van het praesidium vereist. De praeses kan onder dezelfde voorwaarden over het geld van de club beschikken, doch enkel met medeweten van de quaestor. Het geld van de club moet gebruikt worden ten voordele van de commilitonen.

15. Indien het regerend praesidium zich niet akkoord kan verklaren met de inhoud van bepaalde niet-wijzigbare artikels, kan deze niet-wijzigbaarheid besproken worden met het oprichtend praesidium.

16. Het bestuur beslist door middel van stemming over lopende zaken die niet in de statuten behandeld worden.

17. Deze statuten kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door het regerend bestuur met inachtneming van artikel 4 en de beginselverklaring van Plutonica, met uitzondering van de onwijzigbare artikels: 1, 5, 6, 12, 15, 17 en 18.

18. Het oprichtend bestuur blijft altijd lid, wordt verplicht op de hoogte gehouden van alle activiteiten en de gang van zaken binnen Plutonica en kan samenkomen om een veto uit te spreken bij de aanstelling van een nieuwe senior.

Opgesteld:

Diepenbeek, 20 oktober 1993,
door Michaël Goorts en Peter Dirix

Gewijzigd:

Diepenbeek, 28 januari 1994,
door Peter Dirix en Michaël Goorts

Heverlee, 22 november 1994,
door Peter Dirix, Jorgen Colsoul, Marie-José Koene, Michaël Goorts en Veerle Valkeneers

Leuven, 12 oktober 1995,
door Jorgen Colsoul, Wouter van den Meersch, Peter Dirix en Marie-José Koene