• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Archief > Statuten 22 november 1994

Statuten (22 november 1994)

1. Plutonica is een studentenclub waarvan de leden in unanimiteit door het bestuur gekozen worden. Gewone leden zijn leden of ex-leden van Filii Lamberti, Dip's, Miezerik of Bloktand, of zij die aan de kandidaturen WNIK, Scheikunde-Biologie, Geneeskunde of Tandheelkunde aan het LUC gestudeerd hebben. Ook anderen kunnen als lid of erelid aanvaard worden. Ereleden hebben hetzelfde statuut als gewone leden. Zij worden benoemd op grond van een verdienste aan de club, hetzij in natura, hetzij door een geldelijke bijdrage.

2. Het bestuur van de club bestaat uit de praeses (senior), de vice-praeses, tevens maior schachtorum, de ab-actis, tevens scriptor en de quaestor. Andere mogelijke functies zijn: dominus (ev. domina) morum, procantor, vertor en rp. Bestuursambten mogen niet gecumuleerd worden. Het aantal praesidiumleden dient beperkt te blijven tot maximum zeven.

3. Het bestuur neemt normale beslissingen met een gewone meerderheid. Elk praesidiumlid heeft daarbij één stem. Alle stemmingen zijn geheim. Bij staking van de stemmen krijgt de praeses een tweede stem. Om geldig te stemmen moeten er minstens drie bestuursleden aanwezig zijn, waaronder de praeses. Indien er door speciale omstandigheden minder dan drie praesidiumleden overblijven, moet eerst het praesidium verder aangevuld worden.

4. Bij speciale stemmingen, zoals verandering van de statuten en het aanvaarden van nieuwe leden, het lidmaatschap ontnemen van een lid en andere belangrijke beslissingen, moet het voltallig hoogpraesidium aanwezig zijn, terwijl de rest van het praesidium ook bij volmacht kan stemmen. Deze beslissingen worden genomen in unanimiteit van stemmen. Uiteraard heeft de persoon in kwestie geen stemrecht.

5. De kleuren van de club zijn blauw-wit-groen. De praeses heeft het recht een praeseslint te dragen (cfr. Studentencodex, uitgave '93, art. 102). De maior schachtorum draagt twee gekruiste linten. Ouderejaars dragen het clublint over de rechterschouder, schachten over de linkerschouder, met de blauwe strook bovenaan. Het clublint wordt onder de jas gedragen. Het ereclublint is hetzelfde als een clublint. Er worden twee gekruiste eikenbladeren in goud of zilver opgeborduurd. De Dies Natalis van de club is 20 oktober (1993).

6. Het wapen van de club is als volgt: het wapenschild heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Het wapen wordt middendoor gedeeld, zowel horizontaal als verticaal (zie tekening).

7. Het clublied is "Plutonica" (zie tekst). Alle leden van de club worden geacht dit lied, even als het Io Vivat (1e en 3e strofe) en het Limburgs gildelied (eerste drie strofen) uit het hoofd te kennen.

8. De praeses staat in voor het verloop van clubavonden en cantussen.

9. De schachten worden gedoopt door de maior schachtorum, die de complete verantwoordelijkheid draagt. De doop bestaat uit een aantal opdrachten tijdens de doopcantus. Zij worden ontgroend door de praeses. De praeses beslist i.s.m. met de maior schachtorum hoelang de persoon in kwestie schacht moet blijven. Eerstejaars mogen echter niet voor de derde trimester ontgroend worden.

10. De quaestor beheert de clubkas. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid de rekeningen te betalen en eventuele initiatieven tot spijzing van de clubkas voor te stellen.

11. Aanduiding van een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur wordt bij een speciale stemming aangeduid door een vorig bestuur. De bestuursleden zijn onbeperkt herkiesbaar, tenzij ze niet meer studeren. Een lid van het hoogpraesidium moet door de club gedoopt zijn en mag geen lid zijn van een andere club. Het nieuwe bestuur moet aangeduid zijn in de eerste week van het lopende academiejaar.

12. Het bestuur beslist over dingen die niet in deze statuten vermeld zijn d.m.v. een stemming.

13. Deze statuten kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door het bestuur, behalve de artikels 13 en 14.

14. Het oprichtend bestuur is lid gedurende heel het leven, en blijft vetorecht behouden bij de samenstelling van nieuwe praesidia.

Opgesteld:

Diepenbeek, 20 oktober 1993,
door Michaël Goorts en Peter Dirix

Gewijzigd:

Diepenbeek, 28 januari 1994,
door Peter Dirix en Michaël Goorts

Heverlee, 22 november 1994,
door Peter Dirix, Jorgen Colsoul, Marie-José Koene, Michaël Goorts en Veerle Valkeneers