• Webstek van de LHC Plutonica
Home > Studentenleven > Ons Leven

Het ontstaan van Ons Leven
(uit O vrij-studentenheerlijkheid1 van dr. Mon de Goeyse)

Ons Leven is het oudste studententijdschrift van de Nederlanden, gesticht in 1888. Daarmee is het twee jaar ouder dan het bekende Amsterdamse Propria Cures (1890).

Aan de oorsprong van Ons Leven ligt de strijd van de Vlaamse studenten om van het Algemeen Studentengenootschap (beter bekend onder zijn Franse naam Société Générale des Etudiants) een tweetalige vereniging te maken. In het academiejaar 1887-88, tijdens de campagne voor de bestuursverkiezingen van het ASG, werden de Vlaamse studenten (die een Vlaamsche Strijdersbond, door de West-Vlamingen Vlaamsche Karre genoemd, hadden opgericht) heftig aangevallen in verschillende franstalige studentenblaadjes zoals Pif-Paf, Cri-cri, Le Spitz, Le Type en vooral in het Waalse vlugschrift Protestation. De Vlaamsgezinden werden er afgeschilderd als gevaarlijke vaderlanders en slechte katholieken, die de eenheid in gevaar zouden brengen.

Op 24 januari 1888 weerklonk op de Grote Markt en in de Universiteitshallen het geroep: "Achetez Le Flamingant, à dix centimes!" Dit nieuwe blaadje nam het met kalmte en waardigheid op voor de Vlaamse studenten en schreef onder meer: "Qu'exigent donc les flamingants à Louvain? L'égalité et rien que l'égalité à la Société Générale des Etudiants." De opstellers ervan waren twee Vlaamse studenten: Adelfons Henderickx en Seraf Lambrechts en een Fransman, Alexis Pouillon (uit Marseille), die onder invloed van André Sermon de zijde van de Vlaamsgezinden had gekozen.

Deze franstalige Flamingant was de voorloper van Ons Leven. De bijval kon niet schitterend genoemd worden, want de opstellers hadden er bijna de 25 frank sponsoring van de Vlaamsche Penning te Antwerpen bij ingeschoten. Zij hadden nog juist genoeg over om een Jack-Op te gaan drinken in De Hertog Jan (vergelijk de Oude-Rolderklacht: "Waar zijn zij die voor het Werchters bier hun laatste cent verdronken?"). Toch had dit eerste experiment moed en hoop gegeven en waren velen van mening dat het noodzakelijk was om in Leuven over een eigen Vlaams studentenblad te beschikken.

Adelfons Henderickx zette zich tijdens de zomervakantie aan het werk en bereidde helemaal alleen het eerste nummer voor van een studentenblad dat om de veertien dagen te Leuven zou verschijnen en de naam Ons Leven zou dragen. Hij liet het op 300 exemplaren drukken bij A. Meulemans-Depreter aan de Muntstraat. Zo verscheen het eerste nummer van Ons Leven op 15 oktober 1888. Het had het uitzicht van een krantje, was 27,5 cm lang en 18,5 cm breed en kostte 10 centiemen per nummer of 2 frank per academiejaar. De ondertitel luidde: Tijdschrift der Lovensche Studenten (tot 1950). Op de voorpagina werd de strekking van het blad als volgt uitgedrukt: "Wij zijn christenen, Nederlanders, volksjongens, studenten."

Uit de omschrijving van dit standpunt blijkt hoe vooruitstrevend Adelfons Henderickx was: we zijn christenen (niet katholieken, de naam van de toenmalige regerende partij in België, maar iets anders voor Vlaanderen), we zijn Nederlanders (Vlaanderen ligt in de Zuidelijke Nederlanden en we spreken dezelfde taal), volksjongen (niet alleen maar een academische elite, maar voor de verheffing van ons volk).

Van dit eerste nummer werden er zestig exemplaren verkocht, zodat de opbrengst 6 frank bedroeg (minus het percentage voor de verkopers). Ondanks het feit dat het drukken 20 frank kostte, gaf Henderickx de moed niet op en vergaderde met een aantal mensen op zijn kot aan de Oude Markt: de geestjes Sencie en Luytgaerens (later monseigneurs) Hendrik Priem, Aloï van de Vyvere (de latere minister), André Sermon, Jozef Verachtert en Frans Meeus. Een tweede nummer werd voorbereid, op een groter formaat (43 cm bij 30 cm), maar op minder goed papier. Het verscheen op 29 oktober 1888 en werd ingeleid door een hooggestemd artikel van Leonidas (Leo Bruyninckx, de latere volksvertegenwoordiger en burgemeester van Dendermonde), die betoogde dat het eerste nummer een reusachtige bijval had gekend. Van dit tweede nummer werden er 40 exemplaren verkocht. Het bankroet was nabij. Om het pasgeboren blad van de ondergang te redden, werd de jacht op abonnementen ingezet. De medewerkers trokken van kot naar kot om inschrijvingen te verzamelen en sukkelden moedig verder tot het blad leefbaar was. Zij kregen ook een toelage van de Nederduytsche Bond te Antwerpen. Op het einde van het eerste bestaansjaar (8 juni 1889) kon de redactie schrijven: "Ons doel is bereikt: wij hebben een tolk gesticht voor de moedige Vlaamsche jongelingschap van Leuven. Waar de Fransche taal overheerschend was, hebben wij onze taal geschreven, onze taal doen klinken."

Door de jaren heen is Ons Leven altijd verschenen, behalve tijdens de eerste wereldoorlog (toen Leuven platgebombardeerd was door de Duitsers en de Vlaamse studenten aan het IJzerfront vochten - er verscheen toen wel één nummer in 1916: Hoogstudent aan den Yser) en van 1942 tot 1944 (er was al papiergebrek en het blad werd daarna verboden door de Duitse bezetter, die het op zijn heupen kreeg van de Heel-Nederlandse en anti-nazi-Duitse strekking van het blad). Vanaf de oprichting in 1902 van het Vlaamsch Verbond is het altijd het KVHV-blad geweest. Lange perioden verscheen het zelfs als weekblad. Na de Tweede Wereldoorlog steeg de oplage tot 2500 exemplaren. In 1940-41 verhuisde de redactie voor één jaar naar Gent en in 1945-46 was Ons Leven het blad van het Leuvens Studentencorps (LSC). Later, in de jaren '80 en '90, verscheen het als maandblad met een oplage van ongeveer 4000 exemplaren, voor studenten in vooral Leuven, maar ook in Gent, Antwerpen, Aalst, Oostende, Mechelen, Kortrijk en Brussel. In 1988-89 werd het honderdjarig jubileum feestelijk gevierd met grote herdenkingsactiviteiten en een lustrumboek. In 2002 viel de oplage dramatisch terug tot een tweehonderdtal exemplaren en werd het blad tweemaandelijks. Ook was het blad niet langer een nationaal studentenblad, maar terug enkel het ledenblad van het KVHV Leuven. Vanaf het academiejaar 2003-04 verschenen er zelfs maar twee nummers per jaar. Later steeg dit aantal terug tot een nummer per trimester. Op 7 december 2013 werd het 125-jarig bestaan gevierd met een academische zitting in de Universiteitshallen.

Hoofdredacteurs van Ons Leven:

1888-1889:Adelfons Henderickx (†)
1889-1890:Adelfons Henderickx (†)
1890-1891:Hendrik Priem (†)
1891-1892:Hendrik Priem (†)
1892-1893:Hendrik Priem (†)
1893-1894:Juul Storme (†)
1894-1895:Karel Van Den Bussche (†)
1895-1896:Karel Van Den Bussche (†)
1896-1897:Karel Heynderickx (†)
1897-1898:Karel Heynderickx (†)
1898-1899:Karel Heynderickx (†)
1899-1900:Frans Mets (†)
1900-1901:Lodewijk Dosfel (†)
1901-1902:Jef vanden Eynde (†)
1902-1903:Jef vanden Eynde (†)
1903-1904:Jef vanden Eynde (†)
1904-1905:Jef vanden Eynde (†)
1905-1906:Jef vanden Eynde (†)
1906-1907:Jef vanden Eynde (†)
1907-1908:Jef vanden Eynde (†)
1908-1909:Stanislas Serneels (†)
1909-1910:Ernest Claes (†)
1910-1911:Jef Arras (†)
1911-1912:Eugeen Van Nuffel (†)
1912-1913:Godfried Persyn (†)
1913-1914:Jan Guldentops (†)
1914-1918:Jan Guldentops (†)
1918-1919:Rik Borginon (†) en Jef Lindemans (†)
1919-1920:Jef Van Der Meersch (†)
1920-1921:Frans van Waeg (†)
1921-1922:Jan Quix (†)
1922-1923:Amaat Dumon (†)
1923-1924:Amaat Dumon (†)
1924-1925:Joz Vermeulen (†)
1925-1926:Paul Cools (†)
1926-1927:Joz Custers (†)
1927-1928:Joz De Belie (†)
1928-1929:Jan Wilms (†)
1929-1930:Willem Melis (†)
1930-1931:Pol Heyns (†)
1931-1932:Piet Vossen (†)
1932-1933:Germain Mulliez (†)
1933-1934:Germain Mulliez (†)
1934-1935:Lode Ballegeer (†)
1935-1936:Jozef Blomme (†)
1936-1937:Marcel Reynders (†)
1937-1938:Bert Aerts (†)
1938-1939:Marcel Reynders (†)
1939-1940:Jules Lemmerling (†)
1940-1941:Herman Wagemans (†)
1941-1942:Remi Piryns (†)
1942-1944:verboden door de Duitse bezetter
1944-1945:Jef Claes (†)
1945-1946:Jef Claes (†)
1946-1947:Roger Fieuw
1947-1948:Agnes Scheere
1948-1949:Hubert Geyskens (†), Michel de Man (†), Herman Devroe (†)
en Ferdinand Van Damme
1949-1950:Ferdinand Van Damme
1950-1951:Ferdinand Van Damme
1951-1952:Luc van de Hauwaert (†)
1952-1953:Jaak de Meester
1953-1954:Richard Celis en Lode Franssens (†)
1954-1955:Rik Vandekerkhove (†)
1955-1956:Rik Vandekerkhove (†)
1956-1957:Lode Verhaegen (†)
1957-1958:Lode Verhaegen (†)
1958-1959:Wilfried Martens (†) en Jan Ryckeboer (†)
1959-1960:Willy Driessen (†)
1960-1961:Willy Driessen (†)
1961-1962:Luk Frateur en Pol Nelis
1962-1963:Mieke Van Hagendoren
1963-1964:Mark Theunis
1964-1965:Edmond Clijsters
1965-1966:Walter De Bock (†)
1966-1967:Ludo Martens (†)
1967-1968:René De Preter, Guido Michel (†), vanaf eind oktober Jozef Dauwe
1968-1969:Henri Coenjaerts (†) en Gerard Soete
1969-1970:Gerard Soete
1970-1971:Greet Thooft
1971-1972:Lode Leysen
1972-1973:Tony Janssens
1973-1974:Mark Deweerdt
1974-1975:Filip Landrieux
1975-1976:Frans Daems
1976-1977:Frans Daems
1977-1978:Piet Schepens
1978-1979:Erik Jorissen (†)
1979-1980:Erik Jorissen (†)
1980-1981:Rudi Bollaerts (†)
1981-1982:Mark Behets
1982-1983:Luk Collet
1983-1984:Filip Martens
1984-1985:Dirk Vanhegen
1985-1986:Dirk Vanhegen
1986-1987:Johan Vandenbossche
1987-1988:Johan Vandenbossche
1988-1989:Yves Parmentier
1989-1990:André Vandecandelaere en Pascal D'Hoore (†)
1990-1991:Wilfried Weets
1991-1992:Koen Lenssens
1992-1993:Tom Priem
1993-1994:Bart De Wever
1994-1995:Alain Mouton
1995-1996:Erik Stoffelen
1996-1997:Geert Palmaerts
1997-1998:Frank Judo
1998-1999:Filip De Cauwer
1999-2000:Michaël Vandamme
2000-2001:Maarten Dupont en Michaël Vandamme
2001-2002:Frédéric van den Dries
2002-2003:Caroline Tonnelier
2003-2004:Wim Vermeulen
2004-2005:Annelore Van Hecke
2005-2006:Bram Hermans
2006-2007:Pieter Laureys
2007-2008:Ruben Wiedijk
2008-2009:Gillis De Troyer
2009-2010:Gillis De Troyer
2010-2011:Thomas Meyskens
2011-2012:Dominique Van Bourgonie
2012-2013:Dominique Van Bourgonie
2013-2014:Dylan Cloosen
2014-2015:Ewout Dox
2015-2016:Nele De Langhe
2016-2017:Björn Waegebaert
2017-2018:Arne Dolhain
2018-2019:Arne Dolhain
2019-2020:Wout Stoffels
2020-2021:Wout Stoffels
2021-2022:Jasper Detemmerman
2022-2023:Fréderic Persyn, vanaf oktober Brecht Crabbe, vanaf eind november Nicolas Bonte
2023-2024:Ruben Crauwels, vanaf mei Cedric Gunsing

Ook de meeste andere politieke KVHV-afdelingen hebben of hadden een Verbondsblad: Tegenstroom (Antwerpen, 1974-2016, vanaf 2016 vervangen door een blog), Ons Verbond (Gent, 1939, in het verleden ook Ons Nieuw Verbond, 1984-2002), Spoorslag (Kortrijk, 1965-1989, verdwenen) en Hoogtij(d) (Oostende, 1992-1999, verdwenen).

Hoofdredacteurs van Tegenstroom:

1974-1975:Peter De Vos
1975-1976:Kris Barrezeele (†)
1976-1977:Kris Barrezeele (†)
1977-1978:Paul De Belder
1978-1979:Peter Van Den Bossche
1979-1980:Gust Peeters
1980-1981:Geerolf Annemans
1981-1982:Luc De Daele
1982-1983:Philippe Van de Velden
1983-1984:Hans Brockmans en Peter De Roover
1984-1985:Hilde Van den Bossche
1985-1986:Hilde Van den Bossche
1986-1987:Fons Borgignon
1987-1988:Hans Brockmans
1988-1989:Koen Kennis
1989-1990:Filip Duwaerts
1990-1991:Paul Cordy
1991-1992:Bart De Wever
1992-1993:Bart Crols
1993-1994:Hans Van Hove
1994-1995:Johan Van Loon
1995-1996:Johan Van Loon
1996-1997:Hans Van Hove
1997-1998:Wouter Luys
1998-1999:Peter Van der Auwera
1999-2000:Hendrik Knaepen
2000-2001:Hendrik Knaepen
2001-2002:Kris Clauw (†)
2002-2006:geen werking
2006-2007:Michel Cardon
2007-2008:Gorik Van den Bergh
2008-2009:Gorik Van den Bergh
2009-2010:Dieter Peeters
2010-2011:Emma Annemans
2011-2012:Ewout Bruwiere
2012-2013:Rutger Schimmel
2013-2014:Matthias Bonte
2014-2015:Nathan Van Herck
2015-2016:Nathan Van Herck
2016-2017:Wouter Jambon
2017-2018:Stijn Adriaensen
2018-2019:David Monjaerts
2019-2020:Ruben De Nijs
2020-2021:Kinga Pająk
2021-2022:Yasmina Houtmeyers
2022-2023:?

Hoofdredacteurs van Ons Verbond en Ons Nieuw Verbond (1984-2002):

1939-1940:?
1940-1945:geen werking
1945-1946:?
1946-1947:R. De Pauw en Jef Vanryckeghem
1947-1948:Werner Vandenabeele en Jef Zeghers
1948-1949:Jef Zeghers
1949-1950:Jeroom Weekers
1950-1951:Remi De Vis
1951-1952:Jeroom Weekers
1952-1953:Carlos Tindemans en Jef Reyntjens
1953-1954:Ferre Mollet
1954-1955:Luc De Smet
1955-1956:Lieven De Lille
1956-1957:Lieven De Lille
1957-1958:Joris Dedeurwaerder
1958-1959:Dirk Stappaerts
1959-1960:Hugo Andries en Piet De Clippele
1960-1961:Guido Dewilde
1961-1962:Dirk Renard
1962-1963:Dirk Renard
1963-1964:Jan Klein, Johan Carton en Willy Sonck
1964-1965:Karel Van Alsenoy
1965-1966:Luc Roelens
1966-1967:?
1967-1968:Eric De Wilde en Mark Duboccage
1968-1969:Eric De Baerdemaeker
1969-1970:Marc Van Wichelen
1970-1971:Marc Van Wichelen en Lieve De Vos
1971-1972:Lieve De Vos en Antoine Serraes
1972-1973:Freddy Seghers
1973-1974:Freddy Seghers
1974-1975:Lieve De Vos en Freddy Seghers
1975-1976:Sus Geerts
1976-1977:?
1977-1984:geen werking
1984-1985:?
1985-1986:?
1986-1987:?
1987-1988:?
1988-1989:?
1989-1991:?
1991-1992:?
1992-1993:Lieven Vandriessche
1993-1994:?
1994-1995:Philippe Haenebalcke
1995-1996:Michaël Matthijs
1996-1997:Jan Schenkel
1997-1998:Wouter van den Meersch
1998-1999:Wouter van den Meersch
1999-2000:(1)
2000-2001:(1)
2001-2002:(1)
2002-2003:Kristof Schottey
2003-2004:Kristof Schottey
2004-2005:Rien Vandenberghe
2005-2006:Rien Vandenberghe
2006-2007:Robin Vandenberghe
2007-2008:Pieterjan Vanhoutte
2008-2009:Filip Martens
2009-2010:Gilles De Geyter
2010-2011:Jonathan Duyck
2011-2012:Michiel Vantongerloo
2012-2013:Adriaan De Leeuw
2013-2014:Adriaan De Leeuw
2014-2015:Marnik Willems
2015-2016:Marnik Willems
2016-2017:Zjef Lorrez
2017-2018:Zjef Lorrez
2018-2019:Siebe van Gaever
2019-2020:Siebe van Gaever
2020-2021:Damien Segers
2021-2022:Charlotte Anné
2022-2023:?
(1) Wenst op uitdrukkelijk verzoek anoniem te blijven.

Hoofdredacteurs van Hoogtij(d):

1992-1993:Wouter Lesage
1993-1994:Stefan De Brouwere
1994-1995:Pieter-Jan Provoost
1995-1996:Pieter-Jan Provoost
1996-1997:Karel Bouljon
1997-1998:Steven Stalmans
1998-1999:?

Bewerkt door Peter Dirix. Met dank aan Tom Vandendriessche.

1Dr. Mon de Goeyse, O vrij-studentenheerlijkheid, Universitaire Pers Leuven, 1987, ISBN 90-6186-251-5.